12 Kroków i 12 Tradycji CA

12 Kroków CA

 1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec kokainy i innych środków odurzających, że przestaliśmy kierować naszym życiem.
 2. Uwierzyliśmy, że Siła Większa od nas samych może przywrócić nam zdrowy rozsadek.
 3. Podjęliśmy decyzję, aby powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.
 4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny ”rachunek sumienia”.
 5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
 6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg usunął wszystkie te wady charakteru.
 7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
 8. Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy, i staliśmy się gotowi aby zadośćuczynić im wszystkim.
 9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
 10. Kontynuowaliśmy nasz “rachunek sumienia”, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.
 11. Staraliśmy się przez modlitwę i medytacje poprawić nasz świadomy kontakt z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.
 12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków staraliśmy się nieść posłanie innym uzależnionym i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

Dwanaście Tradycji

 1. Nasze wspólne dobro powinno być zawsze na pierwszym miejscu; powrót do zdrowia każdego z nas zależy od jedności CA.
 2. Jedynym i najwyższym autorytetem w naszej wspólnocie jest miłujący Bóg, jakkolwiek może się On wyrażać w sumieniu każdej grupy. Nasi przewodnicy są tylko zaufanymi sługami; oni nami nie rządzą.
 3. Jedynym warunkiem członkostwa w CA jest pragnienie zaprzestania brania kokainy i innych środków zmieniających umysł.
 4. Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach z wyjątkiem tych, które dotyczą innych grup lub CA jako całości.
 5. Każda grupa ma jeden główny cel – nieść posłanie uzależnionemu, który wciąż jeszcze cierpi.
 6. Grupa CA nigdy nie powinna popierać, finansować ani użyczać nazwy CA żadnym pokrewnym ośrodkom ani przedsięwzięciom, ażeby problemy finansowe, majątkowe lub sprawy ambicjonalne nie odrywały nas od głównego celu.
 7. Każda grupa CA powinna być całkowicie samowystarczalna i nie powinna przyjmować dotacji z zewnątrz.
 8. Wspólnota CA powinna na zawsze pozostać nieprofesjonalna, dopuszcza się jednak zatrudnianie niezbędnych pracowników w służbach CA.
 9. CA jako takie, nie powinno nigdy stać się organizacją, ale możemy tworzyć zespoły i komisje bezpośrednio odpowiedzialne wobec tych, którym służą.
 10. CA nie zajmuje stanowiska wobec problemów spoza ich wspólnoty, ażeby imię CA nie zostało nigdy uwikłane w publiczne polemiki.
 11. Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu; musimy zawsze zachowywać osobistą anonimowość wobec prasy, radia, telewizji i filmu.
 12. Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych Tradycji, przypominając nam zawsze o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami.